De aanvragen Programmatische Activiteiten Cultuur gemeente Arnhem

Het advies van de Commissie Culturele Subsidies Arnhem voor de besteding van het budget Programmatische Activiteiten Cultuur (PAC) in 2017 en 2018. (Bron: Persbericht en bijlage gemeente Arnhem, 20 juli 2016)

Van de 35 aanvragers hebben er 22 een positief advies gekregen, waaronder acht nieuwkomers. De commissie vat dit op als een teken dat de regeling tegemoetkomt aan haar doelstelling: doorstroming bevorderen en ruimte geven aan vernieuwing. Beoordeling van de commissie was op kwaliteit, meerwaarde voor de stad, cultureel ondernemerschap en samenwerking.

De aanvragen en de adviezen van de commissie op een rij:

Stichting Arnhems Mid Zomer Avond Festival (AMZAF) vraagt subsidie aan voor de organisatie van het jaarlijkse AMZAF Young Talent Festival in het Nederlands Openlucht Museum.

De commissie is van mening dat de artistiek-inhoudelijke kwaliteit van het festival onvoldoende is en de meerwaarde voor de stad beperkt.

Subsidie gemeente PAC-budget 2016: GEEN
Aangevraagd bedrag: 2017: € 25.000 >> 2018: € 25.000
Geadviseerd bedrag: 2017: GEEN >> 2018: GEEN

Stichting Beeldend Danstheater Telder vraagt subsidie aan voor vijf eigen producties, zes coproducties en een reprise. Deze activiteiten resulteren in twee jaar in 58 voorstellingen in Arnhem met een geraamd bezoekersaantal van 7.800.

De commissie oordeelt positief over de aanvraag van Stichting Beeldend Danstheater Telder. Zij ziet hierin een meerwaarde voor de stad. De commissie daagt het gezelschap uit om in de komende twee jaar met een concept te komen dat niet louter terugvalt op het bestaande format en waarin plaats is voor jonge krachten.

Subsidie gemeente PAC-budget 2016: € 20.000
Aangevraagd bedrag: 2017: € 40.000 >> 2018: € 40.000
Geadviseerd bedrag: 2017: € 25.000 >> 2018: € 25.000

Stichting Buitenpodium De Blauwe Kikker organiseert van april tot oktober maandelijks culturele middagen met telkens een ander programma dat bestaat uit (lokale) bands en/of theatergroepen. De aanvraag is gericht op activiteiten van Buitenpodium De Blauwe Kikker met als onderdeel onderhoud en (her)inrichting van de Beeldentuin.

In het kader van de subsidieregeling PAC adviseert de commissie negatief over de aanvraag. Ze waardeert de inzet en activiteiten van Stichting Buitenpodium De Blauwe Kikker, maar ziet in de aanvraag geen aanknopingspunten voor toekenning van een subsidie in het kader van deze subsidieregeling.

Subsidie gemeente PAC-budget 2016: GEEN
Aangevraagd bedrag: 2017: € 5.000 >> 2018: € 5.000
Geadviseerd bedrag: 2017: GEEN >> 2018: GEEN

Stichting Centrum voor (Landschaps)Architectuur en Stedenbouw Arnhem (CASA ) is een lokaal architectuurcentrum met als mission statement het organiseren van een op Arnhem en de regio gericht programma, waarbij de stedelijke en landschappelijke ontwikkeling zichtbaar, ervaarbaar en bediscussieerbaar worden gemaakt, waarbij het publiek wordt gemotiveerd en geïnspireerd. De aanvraag betreft tien CASA-avonden per jaar en aanvullende activiteiten.

De commissie oordeelt gematigd positief over de aanvraag van de Stichting Centrum voor (Landschaps)Architectuur en Stedenbouw Arnhem. Ze merkt daarbij op dat de instelling zich met deze aanvraag op de rand van de regeling begeeft, omdat zij zich steeds meer lijkt te profileren als een brancheorganisatie. In haar vorige advies plaatste de commissie ook al deze kanttekening. CASA laat op die onderdelen in deze aanvraag geen positieve ontwikkelingen zien. Vanwege het belang van CASA als onafhankelijke en kritische aanjager van maatschappelijke discussies over en voor de stad en vanwege haar ambitie om cultuur als drager van stedelijke ontwikkeling te stimuleren, adviseert de commissie de subsidieaanvraag te honoreren, echter niet voor het volledige aangevraagde bedrag dat door de stichting is aangevraagd.

Subsidie gemeente PAC-budget 2016: € 20.000
Aangevraagd bedrag: 2017: € 25.000 >> 2018: € 25.000
Geadviseerd bedrag: 2017: € 17.500 >> 2018: € 17.500

Stichting (i.o.) Code Rood is een initiatief van vijf kunstenaars en een kunstbemiddelaar die wonen en werken op een voormalig militair terrein in Arnhem-Noord. Code Rood wil ruimte faciliteren en een platform bieden voor beeldend kunstenaars om te experimenteren. De aanvraag is gericht op acht exposities per jaar met een verwacht publieksbereik van 1200 bezoekers per jaar.

De commissie adviseert positief over de aanvraag van Stichting (i.0.) Code Rood. Ze vraagt daarbij aandacht voor de kwetsbare onderbouwing van de begroting. Zij adviseert om de stichting in de komende periode in laten te zetten op cultureel ondernemerschap, vergroting van het publieksbereik met strategische onderbouwing en de inhoudelijke, artistieke visie voor de langere termijn scherper uit te werken.

Subsidie gemeente PAC-budget 2016: GEEN
Aangevraagd bedrag: 2017: € 20.000 >> 2018: € 20.000
Geadviseerd bedrag: 2017: € 15.000 >> 2018: € 15.000

Stichting Dansstorm Oost (DSO) vraagt subsidie aan voor eigen producties (drie in 2017 en twee in 2018), één coproductie (2018) en reprises (vier in 2017 en vier in 2018). De organisatie verwacht hiermee in Arnhem in 2017 met 35 voorstellingen 6.000 bezoekers te trekken en in 2018 met 40 voorstellingen 6.750 bezoekers.

De commissie oordeelt positief over de aanvraag van de Stichting Dansstorm Oost. Zij heeft waardering voor de ontwikkeling van het gezelschap, maar vindt de zichtbaarheid van DSO in de stad een aandachtspunt voor de toekomst.

Subsidie gemeente PAC-budget 2016: €12.000
Aangevraagd bedrag: 2017: € 12.000 >> 2018: € 12.000
Geadviseerd bedrag: 2017: € 10.000 >> 2018: € 10.000

Stichting tgECHO is een Arnhems theatergezelschap en maakt vanuit een hedendaagse thematiek beeldend teksttheater op locatie en voor vlakkevloertheaters. Het werk is een kruising van beeldend, bewegingstheater, performance en nieuw Nederlandstalig teksttheater. De aanvraag is gericht op twee nieuwe producties: ‘Hotel Informatie’ in 2017 en ‘De Moraalridder’ in 2018. De voorstellingen draaien jaarlijks vijf keer in Arnhem en landelijk tussen de twintig en dertig keer. Verwacht aantal bezoekers is 2.990 in 2017 en 3.290 in 2018. Daarnaast is een activiteitenprogramma opgesteld, dat 35x per jaar te zien is. De huiskamervoorstelling BOTTEN houdt tgECHO op het repertoire en zal drie keer in Arnhem worden getoond.

TgECHO is een experimenteel gezelschap dat bewust kiest voor een niche binnen de theaterdiscipline. Het zet uitgesproken eigenzinnige producties neer met nieuw geschreven teksten op een kwalitatief hoog niveau. Het gezelschap heeft daardoor een meerwaarde voor de stad Arnhem. De commissie oordeelt positief over de aanvraag van tgECHO, echter niet voor het volledige aangevraagde bedrag.

Subsidie gemeente PAC-budget 2016: € 20.000
Aangevraagd bedrag: 2017: € 49.500 >> 2018: € 47.500
Geadviseerd bedrag: 2017: € 42.500 >> 2018: € 42.500

Orkest ‘de ereprijs’ is een professionele ensemble voor nieuwe muziek in Oost-Nederland. De aanvraag is gericht op gemiddeld 43 uitvoeringen per jaar, waarvan er tien (2017) tot zesentwintig (2020) in Arnhem plaatsvinden. Het aantal verwachte bezoekers is 26.750 in de periode 2017 tot en met 2020.

De commissie oordeelt positief over de aanvraag van ‘de ereprijs’. Mits voldaan wordt aan de formele eisen die de regeling stelt voor vierjarige toekenning, adviseert zij om de ereprijs voor vier jaar subsidie toe te kennen, zodat de organisatie continuïteit kan waarborgen en verdere invulling kan geven aan zijn (internationale) artistieke ambities en innovatieve werkwijze.

Subsidie gemeente PAC-budget 2016: € 30.000,-
Aangevraagd bedrag: 2017: € 60.000 >> 2018: € 60.000 >> 2019: € 60.000 >> 2020: € 60.000
Geadviseerd bedrag: 2017: € 57.500 >> 2018: € 57.500 >> 2019: € 50.000 >> 2020: € 50.000

Guus Tangelder Jazz Producties vraagt subsidie aan voor acht concerten per jaar van de Guus Tangelder Bigband. De stichting verwacht hiermee per jaar 1.500 bezoekers te bereiken.

De commissie zet vraagtekens bij de aanvraag van de Stichting Guus Tangelder Jazz Producties. Zij meent dat de aanvraag onvoldoende artistiek-inhoudelijk is uitgewerkt en mist een gedegen visie. De commissie ziet een kleine verbetering in de aanvraag ten opzichte van de aanvragen in eerdere PAC-adviesronden, maar acht deze ontoereikend voor een positief advies.

Subsidie gemeente PAC-budget 2016: GEEN
Aangevraagd bedrag: 2017: € 9.500 >> 2018: € 8.500
Geadviseerd bedrag: 2017: GEEN >> 2018: GEEN

Stichting Hoogte80 Festivals organiseert jaarlijks Hoogte80, het gelijknamige, meerdaagse openluchtfestival in de wijk Geitenkamp. Het festival brengt (locatie)theater, muziek, dans en beeldende kunst. De organisatie verwacht voor 2017 en 2018 22.000 bezoekers per jaar.

De commissie oordeelt positief over de aanvraag van Stichting Hoogte80 Festivals. Ze ziet de potentie en meerwaarde van dit festival, maar zet vraagtekens bij de artistiek-inhoudelijke kwaliteit van het programma. Over het cultureel ondernemerschap van Stichting Hoogte80 Festivals is zij eveneens kritisch. Op basis van het voorgenoemde adviseert de commissie het subsidieverzoek te honoreren, echter voor een lager bedrag dan dat door de stichting is aangevraagd.

Subsidie gemeente PAC-budget 2016: € 17.500
Aangevraagd bedrag: 2017: € 27.500 >> 2018: € 27.500
Geadviseerd bedrag: 2017: € 17.500 >> 2018: € 17.500

Stichting Jazz in Arnhem vraagt subsidie aan voor negen respectievelijk tien jazzconcerten in 2017 en 2018. De stichting verwacht hierbij in totaal 950 bezoekers, waarvan 665 betalende.

De commissie heeft waardering voor de activiteiten van Stichting Jazz in Arnhem. Zij is van mening dat de artistiek-inhoudelijke kwaliteit voldoende is, maar heeft twijfels bij de meerwaarde van de activiteiten voor de stad. Over het cultureel ondernemerschap en over de samenwerking van de stichting oordeelt de commissie negatief.

Subsidie gemeente PAC-budget 2016: GEEN
Aangevraagd bedrag: 2017: € 12.000 >> 2018: € 12.000
Geadviseerd bedrag: 2017: GEEN >> 2018: GEEN

Stichting Jens van Daele is een hedendaags dansgezelschap. Ze heeft een sterke focus op de stad Arnhem, maar is tegelijkertijd actief in de regio, in landelijke theaters en op grote festivals, waaronder het Oerol-festival. De aanvraag is gericht op jaarlijks een productie en een reprise. Dit resulteert in 34 voorstellingen in 2017 tot 53 voorstellingen in 2020. Verwacht publieksbereik in Arnhem is vijfhonderd bezoekers per jaar. De voorstellingen zijn toegankelijk voor een breed publiek.

De commissie oordeelt positief over de aanvraag. Het gezelschap heeft zich volgens de commissie in de afgelopen periode op indrukwekkende wijze geprofessionaliseerd en verder ontwikkeld. Het programma zoals hij dit in de aanvraag voorlegt, is interessant. Mits voldaan wordt aan de formele eisen die de regeling stelt voor vierjarige toekenning, adviseert de commissie om Stichting Jens van Daele voor vier jaar subsidie toe te kennen, zodat de organisatie continuïteit kan waarborgen en verdere invulling kan geven aan haar (internationale) artistieke ambities en innovatieve werkwijze.

Subsidie gemeente PAC-budget 2016: € 45.000
Aangevraagd bedrag: 2017: € 72.500 >> 2018: €62.000 >> 2019: € 58.000 >> 2020: € 54.000
Geadviseerd bedrag: 2017: € 65.000 >> 2018: € 60.000 >> 2019: € 55.000 >> 2020: € 50.000

Stichting Kunst Bewust vraagt subsidie aan voor het project Waterlanders; een interactieve, multidisciplinaire, artistieke en reizende voorstelling over het thema ‘hoe om te gaan met de hedendaagse technologie en informatie overload’. De aanvraag is gericht op vijf eigen producties en voorstellingen in 2017 en 13 eigen producties en voorstellingen in 2018. Al deze voorstellingen vinden plaats in Arnhem.

De commissie oordeelt negatief over de aanvraag. Ze vindt de aanvraag onvoldoende onderbouwd, mist een op artistiek-inhoudelijke uitgangspunten gefundeerde programmering en is door louter een opsomming van samenwerkingspartners onvoldoende overtuigd of de partijen ook daadwerkelijk bereid zijn samen producties op te zetten of medewerkers af te staan, zoals in de aanvraag staat vermeld.

Subsidie gemeente PAC-budget 2016: GEEN
Aangevraagd bedrag: 2017: € 19.700 >> 2018: € 6.700
Geadviseerd bedrag: 2017: GEEN >> 2018: GEEN

Stichting Kunst op de Koffie vraagt subsidie aan voor een jaarlijks terugkerende één weekend lang durende pop-up tentoonstelling en veiling van beeldende kunst in het Spijkerkwartier. In 2017 verwacht de organisatie 3.000 bezoekers te trekken, in 2018 circa 2.000.

De commissie heeft waardering voor het concept ‘Kunst op de koffie’ en ziet in dit evenement een meerwaarde voor de stad. Ook de samenwerking met andere Arnhemse instellingen vindt zij interessant en positief. De commissie meent echter dat het evenement het in zich draagt om meer inkomsten uit ander bronnen te generen. Zij oordeelt positief over de aanvraag van Stichting Kunst op de Koffie, maar adviseert een lagere subsidie toe te kennen dan dat de stichting heeft aangevraagd.

Subsidie gemeente PAC-budget 2016: GEEN
Aangevraagd bedrag: 2017: € 30.000 >> 2018: € 30.000
Geadviseerd bedrag: 2017: € 25.000 >> 2018: € 25.000

Stichting KunstLAB Arnhem vraagt subsidie aan voor de organisatie van jaarlijks acht ‘experimenteerboxen’. Dit zijn interdisciplinaire onderzoeksteams van jonge kunstenaars en wetenschappers die in een periode van 1 tot 3 weken een maatschappelijke vraagstuk verwerken in een culturele presentatie. De stichting verwacht hierbij jaarlijks 2.500 bezoekers te bereiken.

De commissie oordeelt positief over de aanvraag van Stichting KunstLAB Arnhem. Het opzetten van interdisciplinaire onderzoeksteams van jonge kunstenaars en wetenschappers die een maatschappelijk vraagstuk onderzoeken en verwerken in een culturele presentatie vindt zij spannend en innovatief. De experimenteerboxen hebben de potentie om te resulteren in een kwalitatief en artistiek hoogwaardig en interessant eindproduct.

Subsidie gemeente PAC-budget 2016: GEEN
Aangevraagd bedrag: 2017: € 32.000 >> 2018: € 32.000
Geadviseerd bedrag: 2017: € 30.000 >> 2018: € 30.000

Stichting Moeremans&Sons is een plug&play theatercollectief van tien acteurs dat morele dilemma’s agendeert via filosofische voorstellingen en performances. De aanvraag is gericht op een coproductie in 2017 en drie coproducties in 2018.

De commissie oordeelt positief over de aanvraag van Stichting Moeremans&Sons en is verheugd dat dit, in Arnhem tot stand gekomen collectief, actief de mogelijkheden die de stad Arnhem biedt, verkent en benut. Verder is de commissie benieuwd naar hoe het collectief zich artistiek verder gaat ontwikkelen en welke vruchten de samenwerking met Toneelgroep Oostpool zal afwerpen.

Subsidie gemeente PAC-budget 2016: GEEN
Aangevraagd bedrag: 2017: € 20.000 >> 2018: € 20.000
Geadviseerd bedrag: 2017: € 20.000 >> 2018: € 20.000

Stichting Muziek bij de Buren vraagt subsidie aan voor de organisatie van het gelijknamige huiskamerfestival. Het betreft een jaarlijks terugkerend eendaags festival in december, waarin jonge musici (amateur en professioneel) optredens verzorgen in minimaal 120 huiskamers in de stad die bij het festival zijn betrokken. De stichting verwacht per editie (circa 360 optredens) 9.000 bezoekers te bereiken.

De commissie oordeelt positief over de aanvraag van Stichting Muziek bij de Buren, maar constateert ook dat de organisatie weinig heeft gedaan met de aanbevelingen uit de vorige PAC-adviesronde. Deze acht de commissie nog steeds actueel. Zij meent dat de stichting meer eigen inkomsten kan genereren en adviseert daarom een lagere subsidie toe te kennen dan dat door de stichting is aangevraagd.

Subsidie gemeente PAC-budget 2016: € 15.000
Aangevraagd bedrag: 2017: € 15.000 >> 2018: € 15.000
Geadviseerd bedrag: 2017: € 10.000 >> 2018: € 10.000

Stichting Muziekkoepel Arnhem vraagt subsidie aan voor zes concerten Oude Muziek per jaar in de Koepelkerk. De stichting verwacht hiermee in 2017 1.500 bezoekers te bereiken en in 2018 1.800.

De commissie heeft sympathie voor de activiteiten van Stichting Muziekkoepel Arnhem. Zij meent echter dat in de aanvraag onvoldoende duidelijk is gemaakt wat de meerwaarde hiervan voor de stad Arnhem is en oordeelt negatief over het cultureel ondernemerschap van de stichting. Verder betreurt zij het dat de stichting weinig heeft gedaan met de aanbevelingen uit de PAC adviesronde 2015 en 2016.

Subsidie gemeente PAC-budget 2016: GEEN
Aangevraagd bedrag: 2017: € 7.100 >> 2018: € 7.850
Geadviseerd bedrag: 2017: GEEN >> 2018: GEEN

Stichting Nederlands Jeugd Orkest (NJO) vraagt subsidie aan voor haar activiteiten (in Arnhem) in het kader van de jaarlijkse NJO Muziekzomer Gelderland. Tijdens het festival zijn zo’n vijfenzestig concerten te beluisteren, waarvan tien in Arnhem, variërend van symfonieorkest tot opera, van kindervoorstelling tot kamermuziek. Het verwachte publieksbereik is 14.000 bezoekers per jaar. 2017 is voor NJO een jubileumjaar; voor haar zestigjarig bestaan vraagt de stichting extra subsidie aan.

De commissie oordeelt positief over de aanvraag. De aanwezigheid van NJO is een visitekaartje voor Arnhem. Zowel artistiek als organisatorisch laat de stichting een professioneel en overtuigend activiteitenprogramma zien. Qua cultureel ondernemerschap laat de aanvrager zelfbewustzijn, betrokkenheid en creativiteit zien en acht de commissie deze voorbeeld stellend voor andere culturele instellingen.

Subsidie gemeente PAC-budget 2016: € 40.000
Aangevraagd bedrag: 2017: € 65.000 >> 2018: € 65.000
Geadviseerd bedrag: 2017: € 62.500 >> 2018: € 62.500

Stichting Oddstream vraagt subsidie aan voor vijf projecten onder de naam ‘Odd Stays’. Het zijn artist-in-residence-projecten, waarin Arnhemse videomappingkunstenaars samen met andere makers ontwikkelingen tonen op het gebied van e-cultuur, experimenteren met digitale toepassingen en kunst, vormgeving, andere media, en technologieën combineren in een publiekspresentatie, performance of optreden. Twee van de tot stand gekomen producties worden tevens getoond in een expositie in de Eusebiuskerk. Ook wordt een productie gemaakt in samenwerking met Het Gelders Orkest. Oddstream verwacht in 2017 ruim 3.000 fysieke bezoekers te bereiken en ruim 5.500 in 2018.

De commissie oordeelt positief over de aanvraag van Stichting Oddstream. De aanvraag betreft activiteiten van een sterk technologisch georiënteerde kunstvorm, die naar haar oordeel veel potentie bezit qua artistiek resultaat en publieksbereik. De commissie is verheugd positieve ontwikkelingen te zien ten opzichte van de vorige aanvraag in het kader van de subsidieregeling PAC. Ze plaatst echter vraagtekens bij het ondernemerschap van Oddstream en adviseert daarom een lagere subsidie toe te kennen dan door de stichting is aangevraagd.

Subsidie gemeente PAC-budget 2016: GEEN
Aangevraagd bedrag: 2017: € 65.000 >> 2018: € 95.000
Geadviseerd bedrag: 2017: € 52.500 >> 2018: € 52.500

Stichting Omstand (Studio Omstand) vraagt subsidie aan voor een programma van culturele activiteiten in de rafelranden van de stedelijke omgeving. Kernactiviteit van de stichting is de presentatie van een vernieuwend en/of experimenteel aanbod van hedendaagse beeldende kunst en daarmee samenhangende culturele activiteiten. De organisatie verwacht hiermee jaarlijks circa 6.000 bezoekers te bereiken.

De commissie oordeelt positief over de aanvraag van de Stichting Omstand. Zij heeft waardering voor de kwaliteit van de activiteiten. Ze bieden een meerwaarde voor de stad. De commissie plaatst echter vraagtekens bij het ondernemerschap en bij de hoge subsidieafhankelijkheid van de organisatie. Zij meent dat meer eigen inkomsten mogelijk zijn. Op basis van voorgenoemde gronden adviseert de commissie dan ook een lagere subsidie toe te kennen dan door de stichting is aangevraagd.

Subsidie gemeente PAC-budget 2016: € 25.000
Aangevraagd bedrag: 2017: € 40.000 >> 2018: € 40.000
Geadviseerd bedrag: 2017: € 25.000 >> 2018: € 25.000

Stichting Ontwerp Platform Arnhem (OPA) is een presentatie- en netwerkorganisatie. OPA wil een platform bieden voor activiteiten rondom toegepaste vormgeving met een open karakter. Om het bereik te vergroten wil de stichting minstens vier grotere podiumactiviteiten (200 tot 400 bezoekers) en zes kleinere podiumactiviteiten (40 tot 70 bezoekers) per jaar organiseren (in plaats van respectievelijk twee grote en acht kleine).

De commissie erkent het belang van kwaliteitsbewaking en ontwikkelingsimpulsen voor ontwerpers en onderschrijft de nut en noodzaak van dit platform voor de Arnhemse ontwerperswereld. Ze waardeert dat de organisatie ondanks subsidieafwijzing in de vorige ronde is doorgegaan. De commissie stelt echter opnieuw vast dat de aanvraag primair gericht is op vakgerichte programmatische activiteiten met het accent op promotie en ontwikkeling van de eigen beroepsgroep. Daarbij eigent OPA zich vooral een organisatorische rol en platformfunctie toe. De commissie kan dan ook niet anders dan concluderen dat de subsidieregeling Programmatische Activiteiten Cultuur niet van toepassing is op deze aanvraag.

Subsidie gemeente PAC-budget 2016: GEEN
Aangevraagd bedrag: 2017: € 24.000 >> 2018: € 21.000
Geadviseerd bedrag: 2017: GEEN >> 2018: GEEN

Stichting Park Open organiseert jaarlijks in de zomermaanden dertien zondagen op de Ronde Weide in Park Sonsbeek optredens van een of meerdere artiesten/bands. Per seizoen trekken de optredens zo’n 30.000 bezoekers.

De commissie oordeelt positief over de aanvraag van Stichting Park Open. Zij heeft waardering voor het publiek dat de organisatie met dit festival weet te bereiken en ziet daarin een duidelijke meerwaarde voor de stad. Ze blijft echter kritisch over de artistieke kwaliteit van het festival. Dat geldt ook voor het cultureel ondernemerschap, waarvan zij meent dat daar meer uitgehaald kan worden. De commissie adviseert daarom een lagere subsidie toe te kennen dan door de stichting aangevraagd.

Subsidie gemeente PAC-budget 2016: € 25.000
Aangevraagd bedrag: 2017: € 25.000 >> 2018: € 22.000
Geadviseerd bedrag: 2017: € 20.000 >> 2018: € 20.000

Stichting De Plaats maakt muziektheater, meestal op locatie en soms in eigen huis, in deTransformatie-Plaats. De aanvraag richt zich op jaarlijks zeven à acht eigen producties, een coproductie en een reprise. Vertaald naar het aantal voorstellingen in Arnhem betekent dit respectievelijk 65, 67, 72 en 79 voorstellingen per jaar in de periode van 2017 tot en met 2020.

Dat De Plaats als gezelschap een hoge ambitie toont, is volgens de commissie lovenswaardig. Zijconstateert tegelijkertijd dat te hoge ambities ten koste lijken te gaan van de artistieke kwaliteit van hetgezelschap en van het belang voor de stad. De commissie constateert ook dat met de aanbevelingen uit eerdere PAC adviesronden weinig is gedaan.

Subsidie gemeente PAC-budget 2016: € 90.000
Aangevraagd bedrag: 2017: € 90.000 >> 2018: € 90.000 >> 2019: € 90.000 >> 2020: € 90.000
Geadviseerd bedrag: 2017: € 72.500 >> 2018: € 72.500 >> 2019: GEEN >> 2020: GEEN

Stichting projectruimte ‘circa …dit’ (‘circa…dit’) biedt sinds 2012 een podium voor hedendaagse beeldende kunst met speciale aandacht voor onderzoekende en vernieuwende kunst. De stichting vraagt subsidie aan voor het tentoonstellings- en activiteitenprogramma 2017-2018 met jaarlijks zeventien concerten, acht à negen projecttentoonstellingen en acht kunstgesprekken.

De commissie adviseert negatief over de aanvraag van de Stichting projectruimte ‘circa…dit’. De stichting onderbouwt haar keuzes in programmering niet met een overtuigende artistieke visie, een die volgens de commissie onmisbaar is om een constructieve bijdrage te kunnen leveren aan de ontwikkelingen binnen de Arnhemse kunst- en cultuurwereld. Door de brede programmering lijkt de beeldende kunst in de aanvraag van ondergeschikt belang. Daarnaast komt het cultureel ondernemerschap ook in deze aanvraag onvoldoende naar voren.

Subsidie gemeente PAC-budget 2016: GEEN
Aangevraagd bedrag: 2017: € 21.000 >> 2018: € 21.000
Geadviseerd bedrag: 2017: GEEN >> 2018: GEEN

Ruimtekoers is een 12 dagen durend festival, georganiseerd door Stichting Halfvol en geprogrammeerd in leegstaande panden in de binnenstad van Arnhem. De aanvraag van Stichting Halfvol voor Ruimtekoers betreft één editie in 2017 met een verwacht publieksbereik van 75.000 bezoekers.

De commissie oordeelt positief over de aanvraag van Stichting Halfvol. Met Ruimtekoers laat ze een slimme strategie zien met hoge ambities. Door voor de realisatie van haar artistiek-inhoudelijke ambities te kiezen voor een festivalvorm, kan ze in kortere tijd meer bereiken. Wat cultureel ondernemerschap betreft, constateert zij relatief hoge organisatie- en overheadkosten (die bovendien in schril contrast staan met de ontbrekende vergoedingen voor de uitvoerende kunstenaars).

Subsidie gemeente PAC-budget 2016: GEEN
Aangevraagd bedrag: 2017: € 45.000 >> 2018: GEEN
Geadviseerd bedrag: 2017: € 35.000 >> 2018: GEEN

De aanvraag betreft de negentiende editie van Sonsbeek TheaterAvenue, een vierdaags festival dat in de maand augustus in Park Sonsbeek georganiseerd wordt door Stichting Leven in de Straat. Het gaat om ruim 400 voorstellingen (muziek, theater, dans, beeldende kunst) met een te verwachten publieksbereik van 20.000 bezoekers in 2017 en 22.000 in 2018.

De commissie constateert dat de organisatie weinig heeft gedaan met de aanbevelingen uit de vorige PAC adviezen. In de aanvraag voor 2017 en 2018 weet Stichting Leven in de Straat artistiekinhoudelijk geen kwalitatief hoogwaardig programma neer te zetten voor Sonsbeek TheaterAvenue. De commissie mist de beoogde gerenommeerde namen die met een geoormerkte subsidie een kwaliteitsslag mogelijk kunnen maken. Mede op deze gronden adviseert de commissie een lager subsidiebedrag toe te kennen dan door de stichting is aangevraagd.

Subsidie gemeente PAC-budget 2016: € 25.000
Aangevraagd bedrag: 2017: € 22.500 >> 2018: € 22.500
Geadviseerd bedrag: 2017: € 15.000 >> 2018: € 15.000

Stichting Theaterprojecten organiseert jaarlijks het Sprookjesfestival. Op meerdere locaties worden eigen en ingehuurde voorstellingen gepresenteerd. De organisatie verwacht hiermee per jaar 32.000 bezoekers te bereiken.

De commissie oordeelt negatief over de aanvraag van Stichting Theaterprojecten. Zij betreurt het dat haar opmerkingen in de vorige aanvraagronde niet hebben geleid tot een overtuigende, goed onderbouwde artistieke koers. Zij stelt vraagtekens bij de artistieke kwaliteit van het Sprookjesfestival en ziet in het festival onvoldoende culturele meerwaarde voor de stad.

Subsidie gemeente PAC-budget 2016: € 30.000
Aangevraagd bedrag: 2017: € 40.000 >> 2018: € 40.000
Geadviseerd bedrag: 2017: GEEN >> 2018: GEEN

Stichting TEDxArnhem maakt gebruik van het internationaal erkende format TED dat bekend staat om het wereldwijd ondersteunen van innovatieve ideeën. De TEDx variant is een internationaal licentiesysteem waarmee lokale TED-bijeenkomsten georganiseerd kunnen worden.

Hoewel de commissie positief is over het initiatief TEDxArnhem, adviseert zij negatief over de aanvraag in het kader van de subsidieregeling PAC. De inhoud van de activiteiten is niet artistiekinhoudelijk van aard en de aanvraag biedt geen aanknopingspunten die de uitvoering van de beoogde culturele doelstelling zichtbaar maakt.

Subsidie gemeente PAC-budget 2016: GEEN
Aangevraagd bedrag: 2017: € 32.200 >> 2018: € 32.200
Geadviseerd bedrag: 2017: GEEN >> 2018: GEEN

Stichting Touchstones legt zich toe op het produceren van multidisciplinair circustheater. Internationale circusartiesten uit de stal van Cirque du Soleil en Arnhemse musici vormen de cast van de productie Cirque de la Liberté. De producties waarvoor subsidie wordt aangevraagd zijn Rituelen Cirque de la Liberté, (2017) en BLOES Cirque de la Liberté (2018). Deze circustheaterproducties zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. De stichting probeert hiermee verbindingen te leggen tussen kunsten, (mensen van alle) culturen en het Arnhemse bedrijfsleven. Iedere productie bestaat uit 18 voorstellingen. De organisatie verwacht 5000 bezoekers per productie.

De commissie adviseert positief over de aanvraag van Touchstones, een geëngageerd initiatief dat op laagdrempelige wijze kwaliteit hoogwaardig circustheater biedt en een voor Arnhem toepasselijke cross-over weet te maken met de modewereld. Daarentegen ziet de commissie een subsidieafhankelijkheid ontstaan die de zij onnodig acht gelet op de mogelijkheden van de aanvrager om meer publieksinkomsten te genereren. Daarom acht zij volledige honorering van de aanvraag binnen de PAC regeling niet gerechtvaardigd en adviseert zij een lagere subsidie toe te kennen dan het bedrag de stichting heeft aangevraagd.

Subsidie gemeente PAC-budget 2016: GEEN
Aangevraagd bedrag: 2017: € 60.000 >> 2018: € 65.000
Geadviseerd bedrag: 2017: € 30.000 >> 2018: € 30.000

Stichting Verborgen Landschap vraagt subsidie aan voor haar activiteiten in het kader van de ontwikkeling van een landschapspark in het noordelijk deel van Arnhem. Het bestaat uit opdrachten, cahiers en een randprogramma van onder andere lezingen en excursies. De stichting verwacht met deze activiteiten in 2017 en 2018 per jaar 2.500 bezoekers te trekken.

De commissie oordeelt positief over de aanvraag van Stichting Verborgen Landschap. De activiteiten om te komen tot een Landschapspark Schaarsbergen zouden concreter beschreven kunnen worden. De commissie heeft desondanks voldoende vertrouwen in de artistiek-inhoudelijke kwaliteit van het project. Zij stelt echter vraagtekens bij het cultureel ondernemerschap en meent dat meer inkomsten uit de markt gegenereerd kunnen worden. De commissie adviseert dan ook om een subsidie toe te kennen die lager is dan het bedrag dat door de stichting is aangevraagd.

Subsidie gemeente PAC-budget 2016: € 30.000
Aangevraagd bedrag: 2017: € 50.000 >> 2018: € 50.000
Geadviseerd bedrag: 2017: € 32.500 >> 2018: € 32.500

Stichting Wijken voor Kunst behartigt de belangen van kunst en cultuur in de Arnhemse wijken, met name Klarendal, Sint Marten/Sonsbeekkwartier en Spoorhoek. De stichting initieert projecten en ondersteunt initiatieven met een cultureel en/of kunstzinnig karakter. Sinds 2005 organiseert Wijken voor de Kunst in september een laagdrempelige, gratis toegankelijke, culturele manifestatie waaraan professionele en amateurkunstenaars uit de wijken deelnemen. Zij exposeren en/of treden op in gemiddeld 60 locaties, onder andere huiskamers, winkels en horeca. Het verwachte publieksbereik is gemiddeld 2.500 bezoekers per jaar.

De activiteiten van Stichting Wijken voor Kunst beoordeelt de commissie als sympathiek. Zij is van mening dat deze een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan de sociale cohesie van de betreffende wijken. De artistiek-inhoudelijke ambitie en visie, zoals die in statuten zijn opgenomen, worden echter nergens in het beoogde activiteitenprogramma concreet gemaakt. Binnen de subsidieregeling PAC adviseert de commissie dan ook om geen subsidie toe te kennen.

Subsidie gemeente PAC-budget 2016: GEEN
Aangevraagd bedrag: 2017: € 14.000 >> 2018: € 14.000 >> 2019: € 14.000 >> 2020: € 14.000
Geadviseerd bedrag: 2017: GEEN >> 2018: GEEN >> 2019: GEEN >> 2020: GEEN

Stichting World Streetpainting organiseert jaarlijks een gelijknamig festival “om de stad mooier te maken en de kunst op een laagdrempelige manier naar alle soorten mensen te brengen”. Het festival bestaat uit vijf dagen ‘live action streetpainting’ en een expositieperiode van twee maanden in de openbare ruimte van Arnhem.

De commissie oordeelt positief over de aanvraag van World Streetpainting en ondersteunt de ambitie van World Streetpainting om, zoals in aanvraag is omschreven, van “de opstartfase in de groeifase” te komen.

Subsidie gemeente PAC-budget 2016: GEEN
Aangevraagd bedrag: 2017: € 17.000 >> 2018: € 17.000
Geadviseerd bedrag: 2017: € 15.000 >> 2018: € 15.000

Uit de begroting gem Arnhem Cultuur, Recreatie en Sport

Het gemeentelijk cultuurbeleid, vastgelegd in de kadernota STROOM – cultuurbeleid Arnhem van 2012, heeft als hoofddoelstelling de versterking van cultuur met de economische, sociale en ruimtelijke (= maatschappelijke) ontwikkeling van Arnhem. De huidige kadernota STROOM hanteert in haar ‘subsidiegebouw’ de volgende onderverdeling:

 • basisvoorzieningen cultuur (die een structurele subsidie of bijdrage ontvangen: Musis-Schouwburg, Musea Arnhem, Kunstbedrijf, Gelders Archief, Bibliotheek Arnhem, Focus Filmtheater en Luxor Live);
 • meerjarenvoorzieningen cultuur (enkele faciliterende voorzieningen, festivals – Modebiënnale en Sonsbeek – en rijksgesubsidieerde instellingen (Oostpool, Introdans en HGO);
 • programmatische activiteiten cultuur (PAC), die voor twee jaar een subsidie krijgen;
 • incidentele activiteiten cultuur.

Hiermee wil de gemeente:

 • Arnhem positioneren als culturele hoofdstad van Oost-Nederland;
 • de verzelfstandiging van het gemeentelijke onderdeel Musis Sacrum Schouwburg Arnhem per 1 januari 2016 en een naamswijziging in stichting Musis Stadstheater Arnhem”;
 • de ver- en nieuwbouw van concertgebouw Musis;
 • de nieuwbouw van Focus Filmtheater op het Kerkplein;
 • een uitbreiding van Museum Arnhem op de huidige locatie;
 • renovatie/verbouwing van Stadstheater Arnhem;
 • doorontwikkeling en verankering van Kunstbedrijf Arnhem als expertisecentrum voor cultuureducatie in Rozet;
 • doorontwikkeling van het gebouw Rozet;
 • Sonsbeek beeldententoonstelling in 2016;
 • groot mode-evenement in 2018.

Auteur: Schrijver dezes

webmaster Arnhem aan Zee

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *